Advies

Advisering in het kader van de Wmo of de Regeling Hulpmiddelen van de Zorgverzekeringswet kan voortkomen uit de behandeling of in opdracht van verstrekkende instanties. Deze instanties zijn gemeenten en zorgverzekeraars. Het betreft adviezen voor het verstrekken van individuele voorzieningen zoals rolstoelen, driewielfietsen, stoelen, bedden en woningaanpassingen. Basis van de advisering vormt een zorgvuldige analyse van de hulpvraag. Deze hulpvraag wordt beoordeeld in het licht van het totale functioneren van de aanvrager.

Advisering in het kader van aanpassingen aan de werkplek door het uitvoeren van werkplekanalyses, proefopstellingen en werkprocesanalyses. De advisering vindt plaats in opdracht van de werkgever en/of de Arbodienst.

Advisering aan mantelzorgers en hulpverleners bestaat uit instructie, scholing, begeleiding over werkwijze, hulpmiddelen en voorzieningen, waardoor de cliënt adequate zorg of begeleiding krijgt. Hierdoor kan het functioneren van de cliënt worden bevorderd en kan de cliënt langer thuis blijven wonen.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De gemeenten voeren de Wmo uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.

ZVW (Zorgverzekeringswet)

Hulpmiddelen die zijn opgenomen in het basispakket van de ZVW (Zorgverzekeringswet) staan in de Regeling zorgverzekering Hulpmiddelenzorg.

De volgende soorten hulpmiddelen zijn opgenomen:

  • ADL-hulpmiddelen
  • communicatiehulpmiddelen
  • medische hulpmiddelen
  • orthesen
  • prothesen
  • verplaatsingshulpmiddelen

Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoe ze bovenstaande procedure vaststellen.